Organizacja Miejskiego Ośrodka Kultury

1. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny. 
2. Regulamin organizacyjny zawiera szczegółowe zadania i zakresy odpowiedzialności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Kultury
3. Regulamin organizacyjny MOK-u wprowadza zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz działających w MOK-u organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 
4. Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury (zał. nr 2 do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury nr 3 z dnia 01.08.2008) 

Dyrektor - Danuta Wojciechowska
Kierownik Działu Merytorycznego - Maria Jarząbek
Kierownik Domu Nauki i Sztuki (placówka MOK) - Agnieszka Rogalska Jung 
Specjalista ds. organizacji imprez i reklamy - Daniel Kloch 
Specjalista ds. kontaktu z mediami i edukacji kulturalnej - Julia Sienkiewicz
Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych - Dariusz Polaczyński
Samodzielny pracownik ds. kadr i administracji, kasjerka - Barbara Oswald
Główna Księgowa - Edyta Niewczas
Pracownik techniczny - Paweł Cichecki
Pracownik gospodarczy - Helena Miastowska 
Realizator dźwięku - Paweł Wojtasik

facebook