BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

organizacja

Miejski Ośrodek Kultury tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń i platformę współpracy dla różnych podmiotów, buduje długofalowe programy rozwoju kultury i sztuki lokalnej, wzmacnia udział kapitału społecznego w swojej działalności kulturalnej, podtrzymuje tradycję narodową w jej historycznych i współczesnych przejawach, wypracowuje nowoczesne metody i systemy edukacji kulturalnej.

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Został powołany uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Józefowie nr 67/51/72 z dnia 9 marca 1972 oraz jako instytucja kultury uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 270/ III/ 00 z 29 grudnia 2000 r. Wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2000 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 Nr 189).
Nadzór nad działalnością instytucji sprawuje Burmistrz Miasta Józefowa.

TREŚĆ STATUTU

PROGRAM DZIAŁANIA MOK

→ZOBACZ STRUKTURĘ

 1. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny zawiera szczegółowe zadania i zakresy odpowiedzialności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy
  w Miejskim Ośrodku Kultury.
 3. Regulamin organizacyjny MOK-u wprowadza zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz działających w MOK-u organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 4. Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 4 p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Józefowie z dnia 28.09.2020) 

p.o. Dyrektor – Agnieszka Rogalska-Jung

Dział programowo-techniczny:

Zastępca Dyrektora, Kierownik – Maria Jarząbek
Pracownik gospodarczy – Helena Miastowska
Referent ds. administracyjno- technicznych oraz edukacji kulturalnej – Tomasz Lutoborski

Pracownik gospodarczy – Ewa Ryciuk

Dział promocji i animacji społecznej

Specjalista ds. edukacji  i animacji społecznej – Agata Parzych-Bucka

Specjalista ds. mediów i promocji – Julia Kubica (zastępstwo)
Specjalista ds. mediów i promocji – Julia Sienkiewicz

Dział administracji i zamówień publicznych

Kierownik – Daniel Kloch

Referent ds. administracyjno- technicznych oraz edukacji kulturalnej – Tomasz Lutoborski

Dział finansowo-kadrowy
Główna Księgowa – Edyta Niewczas
Starszy referent ds. kadr, archiwizacji, sekretariatu i obsługi kasy – Barbara Oswald

1. Majątek Miejskiego Ośrodka Kultury stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa niematerialne stanowiące własność MOK-u.
2. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Miejski Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystywania.
4. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Miejski Ośrodek Kultury
administracja: 11:00 – 19:00
 
Willa Balbinów/DNiS
administracja: 9:00 – 19:00

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

NIP: 532-10-47-226, REGON: 000286893
Bank Spółdzielczy w Karczewie nr konta:
31 8023 0009 2004 0009 3770 0001

tel./ fax. 22 7892026
tel. kom. 602 552 804
e-mail: mok@mokjozefow.pl

Placówki

Willa Balbinów
lokalizacja: ul. Kard. Wyszyńskiego 11,
05-420 Józefów
tel. 22 7892284
tel. kom. 602 110 557

Klub Port
lokalizacja: ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów
tel./ fax. 22 7892026

Klub Hydrofornia
lokalizacja: ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów
tel./ fax. 22 7892026

Dom Nauki i Sztuki  
lokalizacja: ul. Kard. Wyszyńskiego 4,
05-420 Józefów
tel. 22 7892284
tel. kom. 602 110 557

Informacje/ogłoszenia

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Lutoborski
kontakt: email: t.lutoborski@mokjozefow.pl tel. 602 552 804

→KLAUZULA INFORMACYJNA/RODO

→KARTA DUŻEJ RODZINY

Nabór na instruktora choreografii, termin składania ofert: 30 czerwca 2021 → załącznik

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE na remont dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, Etap1.
  Treść zapytania, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

Sprawozdawczość

Skip to content