Majątek

1. Majątek Miejskiego Ośrodka Kultury stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa niematerialne stanowiące własność MOK-u. 
2. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
3. Miejski Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystywania.
4. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.