Organizacja Miejskiego Ośrodka Kultury

1. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny. 
2. Regulamin organizacyjny zawiera szczegółowe zadania i zakresy odpowiedzialności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Kultury
3. Regulamin organizacyjny MOK-u wprowadza zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz działających w MOK-u organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 
4. Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie z dnia 02.01.2019)

Dyrektor – Danuta Wojciechowska

Dział programowo-techniczny:

Zastępca Dyrektora, Kierownik – Maria Jarząbek
Specjalista ds. organizacji technicznej imprez – Daniel Kloch
Pracownik gospodarczy – Helena Miastowska
Referent ds. administracyjno- technicznych oraz edukacji kulturalnej – Tomasz Lutoborski

Dział promocji i animacji społecznej

Kierownik – Agnieszka Rogalska Jung
Instruktor ds. promocji i animacji społecznej – Agata Parzych-Bucka
Specjalista ds. mediów i promocji – Julia Sienkiewicz

Dział finansowo-kadrowy

Główna Księgowa – Edyta Niewczas
Starszy referent ds. kadr, archiwizacji i obsługi kasy – Barbara Oswald

facebook