Polityka prywatności

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, jako Administrator danych (dalej również MOK), przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, konkursów i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493). Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych MOK, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania, rozwijania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury poprzez organizowanie konkursów, festiwali i innych imprez kulturowych oraz przesyłanie informacji o nich drogą elektroniczną do osób, które zapisały się na Newsletter.
Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów. 
Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) i są chronione przed nieuprawnionym dostęp do nich osób trzecich. 
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www MOK lub przekazywane mediom. 
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w konkursach oraz zwycięzców i laureatów festiwali i zawodów, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą i jej opiekuna prawnego.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także prawo wycofania zgody i sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.
facebook