Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
 • Start
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MOK

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W JÓZEFOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19


§1 Informacje ogólne
 1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie w okresie epidemii Covid-19 obowiązujące pracowników, instruktorów, uczestników zajęć, widzów, artystów oraz gości.
 2. Procedura określa działania, które mają za zadanie zminimalizować możliwość zakażenia wirusem SARS-Cov-2.
 3. Z wszystkich form zajęć, wernisaży koncertów i spektakli na terenie MOK mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe bez objawów infekcji Covid-19.
 4. W szczególności Ośrodek zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektów osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych – np. osoby z uporczywym kaszlem.
 5. Na terenie Ośrodka oraz jego placówek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przebywać mogą jedynie:
  • pracownicy,
  • uczestnicy zajęć
  • uczestnicy w trakcie wydarzeń artystycznych,
  • artyści i zaproszeni goście realizujący ofertę kulturalną MOK,
  • instruktorzy prowadzący zajęcia,
  • pozostali goście załatwiający sprawy służbowe lub administracyjne,
  • członkowie stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych współpracujących z MOK Józefów
 6. Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie MOK do zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 m od siebie – dot. również pracowników.
 7. Toalety na terenie Ośrodka pozostają otwarte. Obowiązuje limit osób przebywających w toaletach, tj. dwie osoby na pomieszczenie.
 8. Prawo wstępu na teren Ośrodka mają opiekunowie osób niepełnosprawnych.
 9. Preferowane są płatności internetowe, natomiast wszelkie transakcje gotówkowe muszą odbywać się w punktach przyjęć.
 10. Wyłącza się z użytku poczekalnie dla gości oraz ogólnodostępne komputery i monitory interaktywne.
 11. Wszelkie regulacje i instrukcje dotyczące przestrzegania zasad sanitarnych umieszczone są w widocznych miejscach w Ośrodku oraz na stronie internetowej.
 12. W przypadku podejrzenia u osoby przebywającej na terenie MOK zakażenia wirusem SARS-Cov-2 należy niezwłocznie:
  • natychmiast przerwać zajęcia, warsztaty, koncert lub spektakl;
  • zapewnić bezpieczne drogi ewakuacji pozostałym osobom;
  • odizolować osobę od pozostałych w bezpiecznym miejscu;
  • zabezpieczyć listę osób biorących udział w wydarzeniu;
  • sprawdzić możliwości transportu dla osoby potencjalnie zakażonej do miejsca zamieszkania lub ośrodka zdrowia;
  • w przypadku osoby niepełnoletniej powiadomić opiekunów;
  • powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej poleceniami;
  • w razie konieczności zadzwonić po zespół ratownictwa medycznego – 999 lub 112;
  • ustalenie obszaru po którym poruszała się osoba i dezynfekcja go.
 13. Wejście na teren MOK jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zasad i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 14. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem uzyskania pozytywnej opinii przez PPIS w Otwocku
 15. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
§2 Procedury dotyczące pracowników MOK
 1. Pracownicy w biurach MOK pracują przy biurkach osłoniętych przezroczystą płytą z pleksi.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania osób z zewnątrz w biurach.
 3. Pracownicy przy obsłudze osób z zewnątrz mają obowiązek używać środków ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice.
 4. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 5. Pracownicy zobowiązani są do częstego wietrzenia sal i pomieszczeń na terenie MOK.
 6. Regularnie często (przed rozpoczęciem pracy, w trakcie) obowiązkowo należy umyć ręce wodą i mydłem. Osuszone dłonie powinny być zdezynfekowane płynem na bazie alkoholu.
 7. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić ją do kosza lub zamkniętego pojemnika na odpady zmieszane.
 8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji miejskiej.
 10. Pracownicy MOK zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u nich lub u członków ich rodzin nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni.
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-Cov-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 12. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik i zdezynfekowania go.


§3 Ogólne zasady bezpieczeństwa dla uczestników, instruktorów, prelegentów i gości podczas zajęć i wydarzeń
 1. Osoby przebywające na terenie MOK zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania przyjętych w Ośrodku procedur oraz dbania o zachowanie wszelkich środków ostrożności.
 2. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.
 3. W regularnych zajęciach, organizowanych w MOK Józefów mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć pisemne: OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOK Józefów (zał. nr. 3 ) lub OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOK Józefów (zał. nr 4), oraz KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (zał. nr 2). Osoba bez podpisanych oświadczeń nie zostanie wpuszczona na zajęcia. Oświadczenia należy pobrać (www.mokjozefow.pl), podpisać i dostarczyć w dniu udziału uczestnika/dziecka w zajęciach, pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do MOK Józefów.
 4. W wydarzeniach (warsztaty, prelekcje, spotkania) organizowanych przez MOK Józefów mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które w dniu wydarzenia złożą wypełniony i podpisany COVID-19 KWESTIONARIUSZ ZDROWIA (zał. nr 1) oraz KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (zał. nr 2). Na sali widowiskowej obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego podczas regularnych zajęć przyjmuje się, że opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć nie mogą wchodzić z podopiecznymi na teren MOK. Dzieci powinny być odprowadzane bezpośrednio do głównych drzwi. Następnie są one kierowane przez pracownika lub instruktora do właściwej sali.
 6. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w budynku instruktor prowadzący zajęcia może odmówić przyjęcia osoby, u której widać wyraźne objawy infekcji.
 7. Instruktorzy zobowiązani są do częstego wietrzenia sal i pomieszczeń, w których prowadzą zajęcia.
 8. Obsługa MOK Józefów zapewnia stałą dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów, narzędzi i materiałów edukacyjnych. Osoby z zewnątrz przebywające na terenie MOK zobowiązane są do zakrycia ust i nosa maseczką lub przyłbicą – nakaz ten nie dotyczy:
  • uczestników zajęć, warsztatów i spotkań znajdujących się w salach zajęciowych,
  • instruktorów znajdujących się w salach zajęciowych oraz
  • artystów, prelegentów, gości przygotowujących się do koncertu, spektaklu lub spotkania.
  • Po rozpoczęciu zajęć i wydarzeń (przy zachowaniu 1,5 m odstępu) uczestnicy oraz instruktorzy mogą zdjąć nakrycia ust i nosa (z wyłączeniem Sali widowiskowej).
 9. Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji umieszczone są przy wejściach oraz w wyznaczonych punktach na terenie MOK.
 10. Opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć w sprawach dot. prowadzenia zajęć kontaktują się z instruktorem za pośrednictwem Ośrodka. Ogranicza to kontakty do niezbędnego minimum.
 11. Niepodporządkowanie się punktom 7 i 8 uprawnia MOK do odmowy wstępu takiej osoby na teren Ośrodka.
 12. Uczestnicy zajęć nie mogą korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych.
 13. Uczestnicy zajęć w miarę możliwości powinni trzymać przy sobie rzeczy osobiste.
§4 Limity osób przebywających w poszczególnych salach MOK
 1. Przyjmuje się następujący limit osób: 1 osoba na minimum 3 m2.
 2. Główny budynek Miejskiego Ośrodka Kultury
  1. Hol – na czas zajęć ustala się limit 25 osób + instruktor
  2. Sala widowiskowa – na czas wydarzeń artystycznych ustala się limit 90 osób + obsługa + artyści znajdujący się na scenie, na czas zajęć ustala się limit 30 osób + instruktor
  3. Galeria Rama – 20 osób + instruktor
  4. Sala baletowa – 10 osób + instruktor
 3. Klub Port – 6 osób + instruktor
 4. Klub Hydrofornia – 15 osób + instruktor
 5. Dom Nauki i Sztuki
  1. Biuro PZEIRE – 3 osoby
  2. Sala 1 – 12 osób + instruktor
  3. Sala 2 – 8 osób + instruktor
  4. Sala 3 – 6 osób + instruktor
 6. Willa Balbinów
  1. Sala 1 – 8 osób + instruktor
  2. Sala 2 – 6 osób + instruktor
  3. Sala 3 + weranda – 8 osób + instruktor
  4. Sala 4 – 6 osób + instruktor
§5 Organizacja pracy artystów podczas wydarzeń artystycznych
 1. Artyści w trakcie trwania koncertu stoją w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.
 2. Każdy artysta ma wyznaczony własny mikrofon. Mikrofony przed jak i po koncercie powinny być zdezynfekowane przez obsługę techniczną.
 3. Obowiązuje zakaz schodzenia artystów ze sceny do publiczności.
 4. Artystom każdorazowo zapewnione jest niezależne i zdezynfekowane pomieszczenie przeznaczone na garderobę i osobna toaleta.
 5. Artysta ma obowiązek wypełnienia oświadczenia dot. bezpieczeństwa sanitarnego (załącznik).

§6 Organizacja widowni podczas plenerowych wydarzeń artystycznych
 1. Plenerowe wydarzenia artystyczne organizowane są na scenie zewnętrznej MOK.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniach jest darmowe. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wejściówek i podpisanie oświadczeń dot. bezpieczeństwa sanitarnego (załącznik).
 3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizator może przenieść imprezę na salę widowiskową MOK.
 4. Teren przeznaczony dla widowni ograniczony jest przy pomocy słupków i biało czerwonej taśmy. Wyraźnie zaznaczone są miejsca wejścia i wyjścia na widownię.
 5. Obowiązuje limit widzów – 150 osób.
 6. Widownia znajduje się w odległości 6 m od sceny.
 7. Na czas trwania wydarzenia plenerowego widzom udostępniana jest zewnętrzna toaleta publiczna.
 8. Na terenie imprezy wyznaczone zostały miejsca do dezynfekcji rąk.
 9. Widzowie podczas wydarzenia mogą siadać na przygotowanych krzesłach i ławkach lub na trawie na własnych kocach.
 10. Krzesła i ławki usytuowane są w odległości 1,5 m od siebie.
 11. Preferowane jest aby ławki zajmowały rodziny lub osoby mieszkające razem. W innym przypadku obowiązuje zasada bezpiecznej odległości.
 12. Zasady zachowania bezpiecznej odległości nie obowiązują rodzin i osób mieszkających razem.
 13. W przypadku nie zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 14. Każdorazowo po każdym koncercie pracownicy dezynfekują krzesła i ławki.
 15. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa wywieszane są w widocznym dla widzów miejscu.
 16. Przed rozpoczęciem wydarzenia każdorazowo odtwarzane jest widzom nagranie audio przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
§7 Organizacja widowni na sali widowiskowej podczas wydarzeń artystycznych
 1. Na sali widowiskowej udostępniona została połowa miejsc siedzących – 90 (co drugie siedzenie). Zmiana miejsca i zajęcie wyznaczanego miejsca wolnego, jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu akceptacji obsługi MOK Józefów.
 2. Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu należy uprzednio zakupić bilet lub zarezerwować darmową wejściówkę oraz podpisać oświadczeń dot. bezpieczeństwa sanitarnego (załącznik).
 3. Przed, w trakcie i po koncercie sala wietrzona jest mechanicznie.
 4. Widzowie w trakcie wydarzenia artystycznego zobowiązani są do noszenia nakrycia ust i nosa.
 5. Widz na własną rękę wyposaża się w maseczkę lub przyłbicę.
 6. Aby zapobiec gromadzeniu się tłumów w budynku główne wejście do MOK zostaną otwarte dla widzów na 30 min przed koncertem.
 7. Wyznaczony został główny ciąg komunikacyjny z wyraźnie zaznaczonymi drogami wejścia i wyjścia. Zapobiegnie to tworzeniu tłumów i kolejek.
 8. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa wywieszane są w widocznym dla widzów miejscu.
 9. Przed rozpoczęciem koncertu każdorazowo odtwarzane jest widzom nagranie audio przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

§8 Regulamin oświadczeń dot. bezpieczeństwa sanitarnego
 1. Oświadczenie należy wypełnić w dniu, w którym gość przebywa na terenie MOK.
 2. Gość w oświadczeniu zaznacza iż:
 3. zgodnie z posiadaną wiedzą nie jest chory/a na Covid-19 ani nie posiada objawów choroby;
 4. aktualnie nie przebywa na kwarantannie;
 5. nie miał kontaktu z osobami, u których potwierdzono Covid-19.
 6. Gość w oświadczeniu podaje swoje imię, nazwisko i numer telefonu.
 7. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej MOK oraz w budynku.
 8. Obowiązkiem organizatora jest wypełnienie obowiązku informacyjnego względem gościa.
 9. Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych w razie potrzeby organizator ma obowiązek przekazania zebranych oświadczeń właściwym służbom sanitarnym.
 10. Oświadczenia przechowywane są przez 14 dni, następnie poddawane są niszczeniu.
§9 Organizacja zajęć plenerowych
 1. Uczestnicy zajęć korzystają z własnego sprzętu.
 2. Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metra.
 3. MOK Józefów zapewnia dezynfekcję własnego sprzętu.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. COVID-19 KWESTIONARIUSZ ZDROWIA (wydarzenia artystyczne) 
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (wydarzenia artystyczne i zajęcia)
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK Józefów
 4. OŚWIADCZENIE RODZICA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK Józefów

Zał. nr 1.

COVID-19 KWESTIONARIUSZ ZDROWIA

 

Niniejszy kwestionariusz wypełniają wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych przez MOK Józefów

Data wydarzenia:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu kontaktowego:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób w MOK, uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ

 • Czy w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś/aś do krajów lub regionów dotkniętych COVID-19 lub przez te kraje lub regiony przejeżdżałeś/aś?

o Tak

o Nie

Jeśli tak, jakie to były kraje?

 • Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś/aś kontakt z podejrzanym lub potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub osobą zarażoną lub monitorowaną pod kątem COVID-19?

o Tak

o Nie

 • Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś/aś gorączkę, czułeś/aś nadmierne zmęczenie, miałeś/aś suchy kaszel, bóle mięśni, ból gardła?

o Tak

o Nie

Niniejszy kwestionariusz może być przekazany Inspektoratowi Sanitarnemu lub innym instytucjom zdrowia publicznego.

Niniejszym potwierdzam prawidłowość oraz prawdziwość powyższych informacji.

Jestem świadomy/a, że podawanie fałszywych informacji może mieć znaczący wpływ na sytuację zdrowia publicznego.

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie w okresie obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii wirusa SARS-COV-2 oraz związanych z tym ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz przyjmuję do wiadomości, żefakt uczestniczenia przeze mnie w wydarzeniu  oznacza akceptację zapisów tego regulaminu.

 

Czytelny podpisZał. nr 2.

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, kontakt: tel. 22 789 20 26; e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania, okres przechowywania danych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu podjęcia działań profilaktycznych ograniczających ryzyko związane z koronawirusem COVID-19 jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Administratora – w przypadku wydarzeń artystycznych dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni, natomiast w przypadku zajęć, kursów i warsztatów na czas ich trwania.

 1. Przysługujące Pani/Panu prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje Pani/Pana wejście/wjazd na teren Administratora.

 1. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazywane: służbom sanitarno-epidemiologicznym i innym podmiotom z zakresu opieki zdrowotnej; podmiotom/instytucjom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w przypadkach prawnie uzasadnionych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli:

 

………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis)
                                                                                                            Zał. nr 3.

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK JÓZEFÓW

Ja niżej podpisana/podpisany:

 

…………………………………….......................................... nr. tel...................................

oświadczam, że w dniu rozpoczęcia zajęć:

 1. Zapoznałem/łam się z procedurami bezpieczeństwa oraz klauzulą informacyjną.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa, przede wszystkim uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych przez MOK Józefów tylko w przypadku braku jakichkolwiek symptomów chorobowych, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.
 3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych u mnie oznak choroby, w drodze jednostronnej decyzji nie zostanę w danym dniu przyjęty/a do placówki i będę mógł/mogła do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 4. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 5. Nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 6. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne przebywanie w MOK Józefów w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 7. Mimo wprowadzonych w MOK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

 

.........................……………………………………….…………………………

data i czytelny podpis uczestnika zajęć
                                                                                                           Zał. nr 4.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK JÓZEFÓW

 

Ja niżej podpisana/podpisany:

……………………………………........................... nr. tel..................................,

imię i nazwisko uczestnika zajęć………………………………………………..

oświadczam, że w dniu rozpoczęcia zajęć:

 1. Zapoznałem/łam się z procedurami bezpieczeństwa oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa, przede wszystkim:

- przyprowadzania do MOK tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,

- natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.

 1. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby mojego dziecka/podopiecznego, nie zostanie w danym dniu przyjęty/a do placówki i będzie mogła/mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 2. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 3. Dziecko/podopieczny nie miało/miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka/podopiecznego jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 4. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka/podopiecznego do MOK Józefów w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 5. Mimo wprowadzonych w MOK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

 

 

 

.........................……………………………………….…………………………

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć

facebook