Status Prawny

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Został powołany uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Józefowie nr 67/51/72 z dnia 9 marca 1972 oraz jako instytucja kultury uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 270/ III/ 00 z 29 grudnia 2000 r. Wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2000 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 Nr 189). 
Nadzór nad działalnością instytucji sprawuje Burmistrz Miasta Józefowa.