Nowa POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Drodzy Państwo,
Od 25.05.2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która ściśle reguluje postępowanie z danymi osobowymi powierzanymi nam przez Ciebie na różnych etapach naszej współpracy.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie następującej informacji. Za pomocą poniższego regulaminu chcemy przekazać w jaki sposób dane przetwarzane są w naszym Ośrodku.
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie – Danutę Wojciechowską.
Kontakt: email: mok@mokjozefow.pl lub telefon: 602 552 804.
2. Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe znajdują się u nas w wyniku naszych wspólnych działań – Twojego uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, festiwalach, kursach, współpracy przy organizacji wydarzeń, oraz celowego zgłoszenia się np. do otrzymywania naszego newslettera.
3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Twoje dane osobowe przede wszystkim przetwarzamy w celu informowania Cię o naszych obecnych i nadchodzących wydarzeniach, zmianach w harmonogramach zajęć itp. Operujemy nimi na potrzeby spełniania ustawowych obowiązków – sprawozdawczości rachunkowej i księgowej. W przypadku naszej strony internetowej – www.mokjozefow.pl lub profilu na Facebook, możemy anonimowo przetwarzać Twoją aktywność na stronach dla celów analityki internetowej.
4. Jakie dane najczęściej od Ciebie zbieramy?
Do przekazania Twoich danych osobowych dochodzi najczęściej podczas zapisywania się do uczestnictwa w naszych aktywnościach. Jest to imię i nazwisko i dane teleadresowe wraz z numerem telefonu i adresu e-mail. W niektórych przypadkach prosimy Cię o podanie numeru PESEL. Każdorazowo dane te przetwarzane są jedynie na potrzeby wypełnienia zadań wynikających z uczestnictwa w danej aktywności. Osobno wyrażane zgody pozwolą nam kontaktować się z Tobą później, w celu informowania Cię o bieżących i nadchodzących aktywnościach.
5. Twoje prawa wobec Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
1) prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłanie ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu n miejsce domniemanego naruszenia RODO;
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe – w uzasadnionych przypadkach – udostępniamy naszym partnerom, z którymi realizujemy poszczególne przedsięwzięcia oraz podmiotom wspierającym Ośrodek w zrealizowaniu wydarzenia – wykładowcom, instruktorom, operatorom płatności, firmom realizującym usługi transportowe (Poczta Polska, firmy kurierskie). Udostępniamy je także podmiotom dla celów wynikających z celów rachunkowości i statystyki. Udostępnienie danych ww. podmiotom jest niezbędne do wywiązania się np. z umowy zawartej z Tobą oraz wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa.
Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej.
7. Fotografie, nagrania video
Ponadto Twój udział w naszej imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na uwiecznianie na zdjęciach i filmach oraz upublicznianie wizerunku. Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie przetwarza i nieodpłatnie wykorzystuje wizerunki osób – stanowiących szczegół całości imprezy publicznej – zarejestrowanych podczas organizowanych przez Ośrodek imprez, programów, projektów, konkursów i uroczystości, w celu ich udokumentowania. Wizerunek jako szczegół całości przetwarzany będzie głównie w serwisach społecznościowych i na witrynach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie oraz Urzędu Miasta Józefów, gazetkach lokalnych, tablicach i plakatach. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia zastrzeżenia dot. wykorzystywania wizerunku do Inspektora Ochrony Danych właściwego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.
8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie pytania, wątpliwości oraz zastrzeżenia proszę kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt: email: t.lutoborski@mokjozefow.pl lub telefon: 602 552 804.

z poważaniem,
Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie Skip to content