deklaracja dostępności

dostępność strony internetowej

Deklaracja dostępności mokjozefow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mokjozefow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Brak właściwych podpisów pod zdjęciami

Wyłączenia

 • – Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • – Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Kloch
 • E-mail: d.kloch@mokjozefow.pl
 • Telefon: (22) 789-20-26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
 • Adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
 • E-mail: mok@mokjozefow.pl
 • Telefon: (22) 789-20-26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

dostępność architektoniczna

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JÓZEFOWIE – BUDYNEK GŁÓWNY
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1, 05-420 JÓZEFÓW

Do budynku z poziomu parteru prowadzi 5 wejść.

 • Wejście A – wejście główne frontowe
  Wejście główne usytuowane jest od północnej strony budynku naprzeciwko ul. Kardynała Wyszyńskiego. Wejście znajduje się na betonowym podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Aby ułatwić dostanie się do środka osobom ze szczególnymi potrzebami obok znajduje się łagodny podjazd z poręczami po obu stronach. Wejście to bezpośrednio prowadzi do głównego holu. Pozostałe bariery architektoniczne: wysoki próg w wejściu, ciężkie drzwi frontowe.
 • Wejście B – tylne wejście służbowe
  Tylne wejście usytuowane jest od południowej strony budynku i zwrócone w kierunku Skweru im. Jana Pawła II. Wejście znajduje się na betonowym podwyższeniu. Wejście udostępniane jest gościom w wyjątkowych sytuacjach. Pozostałe bariery architektoniczne: brak podjazdu.
 • Wejście C – wejście na scenie plenerowej
  Wejście to usytuowane jest od wschodniej strony budynku i zwrócone w kierunku skweru. Wejście to znajduje się na scenie plenerowej do której prowadzą betonowe schody. Wejście to używane jest głównie przez pracowników i artystów występujących na scenie. Za drzwiami znajduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników. Pozostałe bariery architektoniczne: brak podjazdu.
 • Wejście D – wejście techniczne

Wejście techniczne usytuowane jest od południowej strony budynku i zwrócone w kierunku skweru. Wejście to prowadzi przez wysokie betonowe schody, aż na poziom 1 piętra. Wejście to prowadzi do pomieszczeń technicznych i sali widowiskowej. Wejście udostępniane jest gościom w wyjątkowych sytuacjach. Pozostałe bariery architektoniczne: brak podjazdu.

 • Wejście E – tylne wejście służbowe

Tylne wejście usytuowane jest od południowej strony budynku i zwrócone w kierunku skweru. Wejście znajduje się na betonowym podwyższeniu. Pozostałe bariery architektoniczne: brak podjazdu. Wejście to jest stale wyłączone z użytkowania.

Wejścia A, B, C oraz D są wyjściami ewakuacyjnymi z budynku. Na wypadek zagrożenia pożarowego są one otwierane.

Z holu można łatwo dostać się do pozostałych pomieszczeń: sala wystawowa, sala widowiskowa, kasa biletowa, korytarz boczny wraz z łazienkami, sala baletowa i inne.

Sala widowiskowa jest ogólnodostępna. Drzwi wejściowe do niej są szerokie, a w razie potrzeby można otworzyć kolejne skrzydło. Kolejne rzędy siedzeń dla widzów ustawione są kaskadowo względem siebie. Przez środek sali prowadzą schody na górę widowni. Wejście na scenę jest utrudnione. Bariery architektoniczne: brak podjazdu na scenę, natomiast zamontowane są poręcze przy schodach.

Korytarz boczny odchodzi od holu głównego. Znajdują się w nim 2 toalety dla kobiet i mężczyzn, w każdej po dwie niezależne kabiny W korytarzu znajduje się również odpowiednio wyposażona toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W toalecie tej znajduje się też przewijak dla dzieci.

Korytarzem bocznym można dojść do sali baletowej oraz magazynku gospodarczego. Korytarz skręca w prawo, gdzie znajduje się archiwum, łazienka dla pracowników, gabinet dyrektora, gabinet głównej księgowej, zejście na klatkę schodową do podpiwniczenia (przestrzeń użytkowa) oraz garderoba dla artystów. Główna bariera architektoniczna: schodki utrudniające dostęp do kolejnych lokalizacji.

Budynek posiada kilka pomieszczeń usytuowanych na poziomie 1 piętra. Znajdują się tam pomieszczenia socjalne i techniczne – niedostępne dla gości.

W Miejskim Ośrodku Kultury znajdują się następujące systemy

 • System oświetlenia awaryjnego – w sytuacji pożaru i odcięcia głównego zasilania automatycznie zapalane są dodatkowe oprawy oświetleniowe mające za zadanie ułatwić bezpieczną ewakuację z budynku.
 • System detekcji pożaru – system ten składa się z czujek pożarowych oraz sygnalizatorów akustyczno-wizualnych. Zadaniem tego systemu jest wykrycie źródła pożaru oraz uruchomienie alarmu. Informacja o wykryciu niebezpieczeństwa pożaru przekazywana jest przez sygnalizator za pomocą pulsacyjnego czerwonego światłą oraz komunikatów głosowych.
 • System antywłamaniowy – w celu ochrony budynku przed kradzieżą w budynku zamontowane zostały czujki antywłamaniowe.
 • Bezprzewodowy ogólnodostępny Internet.

Dodatkowe udogodnienia znajdujące się w budynku

 • W budynku stale przebywają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury przygotowani do gości.
 • Drogi ewakuacyjne są jasno i klarownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ
 • Na ścianach i drzwiach znajdują się różne informacje ułatwiające gościom korzystanie z budynku: piktogramy, znaki, informacje tekstowe.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ograniczenia

 • W budynku nie ma recepcji. Nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić gości do celu. Odwiedzający, aby uzyskać informację musi udać się do biura pracowników, które znajduje się na parterze w zachodniej werandzie budynku.
 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po obiekcie.
 • W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Miejskim Ośrodku Kultury nie są zatrudnione osoby posługujące się polskim językiem migowym.
 • Jedna z dróg ewakuacyjnych została wytyczona po schodach na sali widowiskowej. Z założenia osoby mające problem ze swobodnym poruszaniem siadają w pierwszych rzędach sali.

Na tyłach budynku od południowej strony znajdują się miejsca parkingowe przeznaczonych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla gości. Miejsca dla niepełnosprawnych nie są oznakowane. Natomiast oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w niedalekim sąsiedztwie, vis a vis wejścia do Urzędu Miasta.

 

KLUB PORT I KLUB HYDROFORNIA – PLACÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1, 05-420 JÓZEFÓW

 

Klub Port jest lokalem usytuowanym w podpiwniczeniu budynku głównego Miejskiego Ośrodka Kultury, dlatego trzeba go traktować jako integralną część budynku. Do lokalu wejść dostać się można 2 wejściami: schody zewnętrzne z poręczą zwrócone na Skwer im. Jana Pawła II przy ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz klatką schodową wewnątrz budynku. Barierą architektoniczną utrudniającą dostęp do lokalu są schody. Brak windy.

 

W lokalu znajduje się: sień, poczekalnia, pomieszczenie techniczne, toaleta oraz sala zajęciowa. Toaleta jest koedukacyjna, nieprzystosowana do osób niepełnosprawnych.

Szczególnymi ułatwieniami są tabliczki umieszczone na drzwiach i  ścianach. Są to jedyne tego rodzaju ułatwienia znajdujące się w lokalu.

 

Dodatkowe udogodnienia znajdujące się w budynku

 • Drogi ewakuacyjne są jasno i klarownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ
 • Na ścianach i drzwiach znajdują się różne informacje ułatwiające gościom korzystanie z budynku: piktogramy, znaki, informacje tekstowe.
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Ograniczenia

 • W lokalu nie przebywa na stałe żaden z pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Obiekt udostępniany jest na czas przeprowadzanych zajęć i pozostaje pod opieką instruktora.
 • W lokalu nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po obiekcie.
 • W lokalu nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Miejskim Ośrodku Kultury nie są zatrudnione osoby posługujące się polskim językiem migowym.

 

Do lokalu nie ma przypisanych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z parkingów miejskich usytuowanych wokół skweru. Najbliższe oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu Urzędu Miasta Józefowa. 

 

Klub Hydrofornia jest lokalem usytuowanym w podpiwniczeniu budynku Urzędu Miasta Józefowa, dlatego trzeba go też traktować jako integralną część budynku. Jednakże jest on całkowicie zarządzany przez Miejski Ośrodek Kultury.

 

Do obiektu prowadzi jedno wejście zlokalizowane na tyłach Urzędu Miasta Józefowa, skierowane w stronę pobliskiego przedszkola. Barierą architektoniczną utrudniającą dostęp do lokalu są schody. Problem ten został rozwiązany poprzez montaż specjalistycznej platformy do przewożenia osób. Winda obsługiwana jest za pomocą pilota.

 

W lokalu znajduje się: klatka schodowa, korytarze, sala taneczna wraz z zapleczem kuchennym, łazienki oraz dodatkowa sala zajęciowa. Goście mogą skorzystać z 2 toalet: damskiej i męskiej. Toaleta dla niepełnosprawnych została wyłączona z użytku.

 

Dodatkowe udogodnienia znajdujące się w budynku

 • Drogi ewakuacyjne są jasno i klarownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ
 • Na ścianach i drzwiach znajdują się różne informacje ułatwiające gościom korzystanie z budynku: piktogramy, znaki, informacje tekstowe.
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Ograniczenia

 • W lokalu nie przebywa na stałe żaden z pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Obiekt udostępniany jest na czas przeprowadzanych zajęć i pozostaje pod opieką instruktora.
 • W lokalu nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po obiekcie.
 • W lokalu nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Miejskim Ośrodku Kultury nie są zatrudnione osoby posługujące się polskim językiem migowym.

 

Do lokalu nie ma przypisanych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z parkingów miejskich usytuowanych wokół Skweru im. Jana Pawła II. Najbliższe oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu Urzędu Miasta Józefowa. 

 

Dom Nauki i sztuki / willa frankówka – placówka miejskiego ośrodka kultury
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2, 05-420 JÓZEFÓW

 

Do Willi Frankówki z poziomu parteru prowadzą 4 wejścia.

 • Wejście A – wejście główne prowadzące do oszklonej werandy.

Wejście główne usytuowane jest po wschodniej stronie budynku naprzeciwko ul. Kardynała Wyszyńskiego. Wejście prowadzi bezpośrednio do zamkniętej werandy. Aby skorzystać z tego wejścia goście muszą pokonać kilka betonowych schodów. Z lewej strony znajduje się drewniana poręcz. Pozostałe bariery architektoniczne: niski próg w drzwiach.

 • Osoby mające ograniczenia w swobodnym poruszaniu się mogą skorzystać platformy pionowej, która podniesie gości z poziomu gruntu do budynku. Platforma znajduje się na tyłach werandy tuż przy wejściu głównym.
 • Wejście B – wejście frontowe prowadzące przez otwartą werandę.

Wejście to usytuowane jest od południowej strony budynku naprzeciwko ul. Kardynała Wyszyńskiego. Drzwi są na stałe zamknięte. Nie jest puszczany tędy ruch komunikacyjny po obiekcie. Do tego wejścia prowadzi kilka betonowych schodów. Z lewej i prawej strony znajdują się drewniane poręcze. Pozostałe bariery architektoniczne: niski próg w drzwiach

 • Wejście C – wejście bezpośrednio prowadzące do biura pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury do przeszklonej werandy.

Wejście to usytuowane jest po zachodniej strony budynku naprzeciwko ul. Kardynała Wyszyńskiego. Drzwi są na stałe zamknięte. Nie jest puszczany tędy ruch komunikacyjny po obiekcie. Do tego wejścia prowadzi kilka betonowych schodów. Z prawej strony znajdują się drewniane poręcze. Pozostałe bariery architektoniczne: niski próg w drzwiach.

 • Wejście D – wejście tylne przez otwartą małą werandę.

Wejście to usytuowane jest od północnej strony budynku. Drzwi są na stałe zamknięte. Nie jest puszczany tędy ruch komunikacyjny po obiekcie. Do tego wejścia prowadzi kilka betonowych schodów. Z lewej i prawej strony znajdują się drewniane poręcze. Pozostałe bariery architektoniczne: niski próg w drzwiach.

 

Wejścia A, B, C oraz D są wyjściami ewakuacyjnymi z budynku. Na wypadek zagrożenia pożarowego są one otwierane.

 

Ze wschodniej werandy wejściowej goście mogą przemieścić się do pozostałych pomieszczeń w budynku. Na lewo mogą się skierować w korytarz z który prowadzi m.in. do toalet, klatki schodowej na pierwsze piętro, wyjścia tylnego i pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Na prawo od werandy wejściowej znajduje się winda poruszająca się między piwnicą, parterem, a pierwszym piętrem. Na wprost od werandy wejściowej goście mogą przejść do przestronnej wielofunkcyjnej sali, którą w razie potrzeby można przedzielić ściankami przesuwnymi. Z sal bezpośrednio można przejść do pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Na parterze znajdują się 2 toalety: męska i damska. Toaleta męska została przystosowana do osób z problemami z swobodnym poruszaniem się. Zostały tam zamocowane poręcze w ścianach przy umywalce i muszli klozetowej. Toaleta posiada awaryjny system przywoławczy uruchamiany przez pociągnięcie sznurka. Toaleta damska podzielona jest na dwie niezależne kabiny.

 

Oprócz wyżej opisanej windy, goście mogą dostać się na piętro budynku przy użyciu drewnianych schodów. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze.

 

Na piętrze znajduje się kolejne pomieszczenia: pracownie dla gości oraz biura należące do stowarzyszeń: Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Do wszystkich sal można swobodnie przejść z korytarza. Ponadto na piętrze znajdują się wejścia na otwarte werandy. Na tym poziomie znajdują się 2 toalety: męska i damska. Toaleta męska została przystosowana do osób z problemami z swobodnym poruszaniem się. Zostały tam zamocowane poręcze w ścianach przy umywalce i muszli klozetowej. Toaleta posiada awaryjny system przywoławczy uruchamiany przez pociągnięcie sznurka. Ponadto w toalecie męskiej znajduje się przewijak dla dzieci.

 

W Willi Frankówce znajdują się następujące systemy

 • System oświetlenia awaryjnego – w sytuacji pożaru i odcięcia głównego zasilania automatycznie zapalane są dodatkowe oprawy oświetleniowe mające za zadanie ułatwić bezpieczną ewakuację z budynku.
 • System detekcji pożaru – system ten składa się z czujek pożarowych oraz sygnalizatorów akustyczno-wizualnych. Zadaniem tego systemu jest wykrycie źródła pożaru oraz uruchomienie alarmu. Informacja o wykryciu niebezpieczeństwa pożaru przekazywana jest przez sygnalizator za pomocą pulsacyjnego czerwonego światłą oraz komunikatów głosowych.
 • System monitoringu wizyjnego – w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz przebywających w nim gości w budynku zamontowane zostały kamery.
 • System antywłamaniowy – w celu ochrony budynku przed kradzieżą w budynku zamontowane zostały czujki antywłamaniowe.
 • Bezprzewodowy ogólnodostępny Internet.

 

Dodatkowe udogodnienia znajdujące się w budynku

 • W budynku stale przebywają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury przygotowani do wsparcia gości.
 • Drogi ewakuacyjne są jasno i klarownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ.
 • W budynku wszystkie drzwi szerokie są na 90 cm.
 • W korytarzach i przejściach nie ma progów.
 • Na ścianach i drzwiach znajdują się różne informacje ułatwiające gościom korzystanie z budynku: piktogramy, znaki, informacje tekstowe.
 • Światła w korytarzach reagują na ruch i uruchamiają się automatycznie.
 • Włączniki świateł w salach zamontowane zostały na wysokości 1 m.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Ograniczenia

 • W budynku nie ma recepcji. Nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić gości do celu. Odwiedzający, aby uzyskać informację musi udać się do biura pracowników, które znajduje się na parterze w zachodniej werandzie budynku.
 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po obiekcie.
 • W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Miejskim Ośrodku Kultury nie są zatrudnione osoby posługujące się polskim językiem migowym.


Willa Frankówka posiada użytkową piwnicę, która znajduje się pod całą bryłą budynku. Znajdują się tam: magazyn, pomieszczenia socjalne i pomieszczenia techniczne. Piwnica udostępniona jest wyłącznie dla pracowników. Goście nie mają tam wstępu.

Willa Frankówka posiada niezaadaptowane poddasze.

Po zachodniej stronie Willi Frankówki znajduje się 8 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla gości. Miejsca dla niepełnosprawnych nie są oznaczone.

 

Skip to content